top of page

   产品:                    

​   病症:                

多年鼻子敏感终得到改善


我是鼻子敏感多年的孩子,每天睡醒,天气一冷一热,空气污染等因素,都会造成我一直打喷嚏、鼻塞、呼吸困难。

自从妈妈买了Mediterranean Kids给我喝了之后,我的鼻子敏感问题改善了很多👍早上起来打喷嚏没那么严重了(因为以前是打不停的,最少要1小时过后才不会再打)。尤其是前阵子烟霾问题严重时,妈妈让我再加Potent一起喝,效果更好👍👍👍

产品: REOXlife Junior Mediterranean Kids

21 次查看

Commentaires


   最新帖子:              

bottom of page