top of page

   产品:                    

​   病症:                

有H+在手足口症都不害怕


May-2023


我儿子患上了手足口症,舌头破烂、疼痛,完全无法吃东西。之后结果朋友介绍说H+可以有效地帮助手足口症,我马上买了H+回来,并且一直帮我儿子喷整个嘴巴。


三天后孩子的嘴巴已经好了很多,吃东西也不痛了,非常感恩让我遇见H+!


产品:

2° REOX Series H+標記:

21 次查看

Comments


   最新帖子:              

bottom of page