top of page

   产品:                    

​   病症:                

Redoxy Essence改善了我的肌肤,黑斑、眼袋都减少了!


Dec-2022


使用新的Redoxy Essence后,我的皮肤明显变得更加光滑和明亮。它减少了我的黑斑和浮肿的眼袋。此外,我的皮肤也更紧致和更健康。告别了我过去松弛的脸。我绝对会在我的美容旅程中继续使用这个产品.


产品:

2° Redoxy Essence

13 次查看

Comments


   最新帖子:              

bottom of page