top of page

   产品:                    

​   病症:                

2° Redoxy Essence改善了我的皮肤问题,毛孔变小,雀斑减少!


Nov-2022


今天想分享2°Redoxy Essence,这个产品我从第一代一直用到了现在的最新款啦!


之前我的脸上毛孔很大,还有雀斑。但是现在改善了很多,雀斑也少了很多。。


产品:

2° Redoxy Essence

7 次查看

Comments


   最新帖子:              

bottom of page