top of page

   产品:                    

​   病症:                

烫伤全靠H+神奇水我女儿在上班的时候,不小心被热水烫伤了手背。搽了药膏之后伤口依然没有干水的迹象,恰巧朋友来我家拜访,就介绍我女儿用H+神奇水。


我女儿才喷了3次,第二天就发现手背没那么红肿了,所以就继续使用。到了第三天,伤口已经干了,已经好了一半了,我真的觉得好开心。


产品:

2° REOX Series H+

#745

標記:

91 次查看

   最新帖子:              

bottom of page