top of page

   产品:                    

​   病症:                

大面积严重烫伤


员工在内陆工地发生意外(煤气爆炸) ,背部和身体85%的肌肤都烫伤,伤口严重到见骨,非常触目惊心。

我们连夜开了12个小时赶到医院,伤者已经痛到昏迷不清醒的状况。医生都说情况很恶劣,不敢收留他,让我们带他回家。我太太拿了一袋H+和potent交代一定要狂喷。过了两三天我再去探望他,我亲眼目睹伤口痊愈得很快。没想到两个礼拜后,他的皮肤完全康复而且还长出了新的皮肤,H+实在太棒了,他非常感恩H+救了他一命。

产品:

REOXlife Potent

2° REOX Series H+

#653

標記:

99 次查看

   最新帖子:              

bottom of page