top of page

   产品:                    

​   病症:                

割到手


今天准备午餐时不小心割伤了手,还以为没事,等碰到水的时候感觉到刺痛才发现流血了。用纸巾抹了可是不会止血。想起RL的宝贝H+,就拿来喷一喷,果然止血了,也不痛了,你说神奇水是不是很神奇啊!

产品:

2° REOX Series H+

#611

#H

標記:

27 次查看

   最新帖子:              

bottom of page