top of page

   产品:                    

​   病症:                

黑斑、肤色暗沉、鱼尾纹、容易生病、精神不佳自从生了女儿之后,我的脸上突然长了很多黑斑,肤色很暗沉,眼步鱼尾纹很严重。而且我的身体很弱,会一直生病。每次身边的人如果伤风,就一定会传染给我,每个月都药看一次医生。平时也觉得精神不好,一直想睡觉。


服用了Mediterranean Gold Plus, Potent和W+,再加上使用Redoxy之后,我觉得我之前面对的问题得到改善了。


首先,我的免疫力提升了,体质变强很多,不会那么容易就伤风、咳嗽了。脸上的黑斑淡化了,眼角鱼尾纹少了,而且整张脸都提亮变白了!


感恩遇到这么好的科技,我真的很开心!


产品:

2° Redoxy Essence

REOXlife Potent

REOXlife Mediterranean Gold Plus

REOXlife W+

Comments


   最新帖子:              

bottom of page