top of page

   产品:                    

​   病症:                

痘痘问题改善了我女儿之前脸上长了很多痘痘,我试过去西药房买很多产品给她用,但是都没有改善的效果。


后来我就叫她试试H+神奇水和Redoxy神奇精华液。没想到才使用一个多月,她的痘痘问题改善了很多,同学都称赞她好看了,女儿也非常开心。感谢Return Legacy让我女儿找回了自信。


产品:

2° Redoxy Essence

2° REOX Series H+

80 次查看

Comments


   最新帖子:              

bottom of page