top of page

   产品:                    

​   病症:                

膝盖受伤流血


顾客的女儿在旅行途中不小心跌倒,膝盖受伤流血。幸好顾客随身携带H+,她马上在女儿的伤口上喷了H+,隔天就开始结痂,第三天结痂处的死皮开始脱落,伤口修复了。

#H+宝妈必备

产品:

2° REOX Series H+

標記:

44 次查看

   最新帖子:              

bottom of page