top of page

   产品:                    

​   病症:                

手被热锅烫伤


我妈的手在2016年9月5号被热锅烫伤,我帮她用H+喷在伤口上,时不时就拿来喷。到了第二天,伤口明显已经干了,也开始长新的皮出来。为了快速淡疤,所以从受伤的第四天开始给妈妈用Redoxy,到第七天的时候就看起来好很多了!

产品:

2° REOX Series H+

2° Redoxy Essence

30 次查看

   最新帖子:              

bottom of page