top of page

   产品:                    

​   病症:                

PQQ PLUS: 以前走路拖着腿,现在轻松移动我做完手术后,左腿的疼痛持续了很长时间,腰部也都做过手术而且颈项时常很酸痛。加上我不小心摔倒,现在腿总是疼痛。医生只能给我开止痛药,不吃止痛药的话我会非常痛。每天早上和晚上各吃两颗止痛药,一天要吃四颗。不吃止痛药就会疼痛难忍。虽然还能走路,但每走几分钟就要停下来,因为腿和腰非常痛。


后来,副总裁给我介绍了 PQQ PLUS。服用PQQ PLUS 后,虽然不能说完全不痛,但感觉轻松了很多,没那么拉扯着痛了。以前走路像拖着腿,现在可以轻松地移动了。


22 次查看

Comments


   最新帖子:              

bottom of page