top of page

   产品:                    

​   病症:                

伤疤


1个月前,我的脚皮肤敏感痕痒,痒到我受不了,就一直抓,结果抓到很多疤痕,而且有些伤口又痛又痒~

看到自己脚上的伤疤都心痛,连老公都说,“为什么你的脚越来越多疤痕了啊?”他还以为是蚊子咬的疤痕🙄🙄🙄

然后我就开始使用 Redoxy,希望可以帮助淡化疤痕。每天晚上洗澡后就立刻用,一开始用了还有一点点痒的感觉。用了4天的 Redoxy 后,伤口终于干水啦,也没怎么痒了,而且我的脚变滑了,疤痕都慢慢淡化了哦!真的大爱 REDOXY ❤

产品:

2° Redoxy Essence

77 次查看

Comments


   最新帖子:              

bottom of page