top of page

   产品:                    

​   病症:                

皮肤敏感、干燥痕痒


一直以来我的皮肤都很敏感, 尤其是天气不好的时候皮肤就会干燥痕痒。 有一天不知道为什么手突然感觉痕痒难耐,但是在我擦了Hydro过后就有明显改善了。Hydro真是我生命中不可缺少的保养品。

产品:

2° Activator Hydro

標記:

54 次查看

   最新帖子:              

bottom of page