top of page

   产品:                    

​   病症:                

鼻子敏感、发炎


顾客因为搬新家, 鼻子对灰尘敏感,所以常常发炎,前后看了好多个医生,更换了很多药,而且抗生素Antibiotics是一次比一次强,药量也是有增无减,但不见得有好转。

服用了Mediterranean Gold和Potent一段时间以后,她说从鼻子里流出很臭的像脓的液体,过后就改善很多(鼻炎的液体减少,痰也少了)。

她说很感恩,return legacy的产品帮助了她。她从一开始,都很配合地服用,而且对产品越来越有信心,还拿下了代理配套,继续调理身体。到现在她的鼻子敏感问题和她的健康都大大改善,我自己也替她感到非常高兴。

产品:

REOXlife Potent

REOXlife Mediterranean Gold

49 次查看

   最新帖子:              

bottom of page