top of page

   产品:                    

​   病症:                

被沸水烫伤


趁着假期,我待在家里做烧卖,但是不小心被滚烫的沸水烫伤。当下想马上去看医生,但是有3根手指红肿而且疼痛不已,只好赶快拿出H+来喷。

2个小时后,我发现只有其中一根手指起了水泡。连续喷了5天的H+以后,烫伤的地方几乎都修复好了。大爱H+,让我的皮肤修复得这么快,连医药费都省了,H+真的给了我很大的惊喜!

产品:

2° REOX Series H+

標記:

13 次查看

   最新帖子:              

bottom of page