top of page

   产品:                    

​   病症:                

痘疤、凹凸洞、皮肤干燥


之前他的脸就蛮严重的,脸上有很多痘疤和凹凸洞。后来我就给他用redoxy和hydro,因为他属于干性肌肤,所以我都给他用补水的产品。同时还给他喝mediterranean gold。

但是男人嘛,对护肤品都不会太热衷,所以都是时用时不用。大概是一年后,他的脸才开始慢慢有改善,痘疤已经不明显了,肤色也提亮了。

产品:

2° Redoxy Essence

2° Activator Hydro

REOXlife Mediterranean Gold

36 次查看

   最新帖子:              

bottom of page