top of page

   产品:                    

​   病症:                

皱纹、细纹


我妈妈很爱美,不喜欢脸上有皱纹,所以我就给她用H+, Hydro和 Redoxy,同时也有吃W+。我还叮嘱她Redoxy一定要早晚涂,尤其是眼睛的部分。

她用了将近2个月的时间,就已经可以看到效果很好了,连她的朋友都问她的皮肤怎么变得那么好了,她听了以后超级开心。

产品:

2° REOX Series H+

2° Redoxy Essence

2° Activator Hydro

REOXlife PRO W+

48 次查看

   最新帖子:              

bottom of page