top of page

   产品:                    

​   病症:                

满脸痘痘


我之前脸上都有很多痘痘,而且一直不会好。每次出门的时候都觉得很自卑,心想为什么人家的脸那么滑,我的脸上却那么多痘。

后来,我遇到了redoxy ,就想说试用看看。大概用了3个月左右,我脸上的痘痘都没了,现在我的脸也滑滑的了,很开心!现在就连朋友都说我皮肤变好了!

产品:

2° Redoxy Essence

33 次查看

   最新帖子:              

bottom of page