top of page

   产品:                    

​   病症:                

皮肤莫名痕痒


我的手突然莫名地痕痒,慢慢变成了一个伤口。短短不到2个星期的时间,我一直在喷H+,同时也服用mediterranean gold和potent,在没有服用或涂抹任何药物的情况下,伤口就完完全全地好了。

之前有护士朋友还劝我去打针,但我坚持不去。之后,这护士朋友看到了我的手恢复了,也很好奇地问起我用了什么产品。很感恩让我遇到了适合自己的产品。

产品:

2° REOX Series H+

REOXlife Potent

REOXlife Mediterranean Gold

32 次查看

   最新帖子:              

bottom of page