top of page

   产品:                    

​   病症:                

手掌敏感


我的左手掌是属于敏感肤质,长期处于干燥痕痒的状态,有时候甚至抓到手掌流血。为了让我的左手掌可以痊愈,我试过无数的润肤霜,可是全部都是治标不治本!

直到今年的七月份,我通过我的朋友接触到RL的产品并且开始使用H+和redoxy。用了才短短一个月的时间,我感觉我的手比起以前有很明显的改善,我想只要看了照片你就知道了 =D

产品:

2° REOX Series H+

2° Redoxy Essence

#377

#H #RedoxyEssence

14 次查看

   最新帖子:              

bottom of page