top of page

   产品:                    

​   病症:                

痘痘、荷尔蒙失调、乱经、白带、腰酸背痛


在还没遇见W+之前,因为荷尔蒙失调的关系导致我的脸部常常冒出很多痘痘,加上乱经的问题,导致很多白带,也时常腰酸背痛。

一直到朋友介绍我吃RL的W+,我坚持服用了1年,成功慢慢地改善了这方面的种种问题。现在不但我的气色变好了,皮肤也越来越美,所以我一定会坚持继续服用W+。

产品:

REOXlife PRO W+

標記:

86 次查看

   最新帖子:              

bottom of page