top of page

   产品:                    

​   病症:                

妊娠纹


我生了第二胎后,妊娠纹更明显了, 所以就决定试试用Redoxy来淡化妊娠纹。 想不到只是短短10天, 而且我只是早晚各涂一次而已, 妊娠纹就淡化了许多! 感恩让我遇到Redoxy!

产品:

2° Redoxy Essence

19 次查看

   最新帖子:              

bottom of page