top of page

   产品:                    

​   病症:                

嘴唇干燥、脱皮、流血、敏感、红肿


我的嘴唇不知道为什么突然干、裂、脱皮、流血、敏感红肿。姐姐看我涂了很多天的药都没有好转,所以就拿她平时都在用的H+在我的嘴上狂喷之后,再帮我涂上一层薄薄的 Hydro。 隔天起床时我发现嘴唇干燥脱皮的情况没那么严重了。于是姐姐又再帮我喷H+ 和涂Hydro。结果一个小时后我发现我的嘴唇好很多了,没有之前的干裂流血了,比我的药膏强多了,超棒的!

产品:

2° REOX Series H+

2° Activator Hydro

標記:

94 次查看

   最新帖子:              

bottom of page