top of page

   产品:                    

​   病症:                

雀斑、粉刺、毛孔粗大、皮肤松弛、肤色暗沉


我以前常常去美容院洗脸,也常购买各种各样的护肤品来用。但是自从我27/4/18开始用return legacy 的产品后我就爱上它了!我早晚使用Fresh、H+、Hydro和Redoxy,只用了短短二十天,就发现我的黑眼圈、雀斑、粉刺、毛孔粗大的问题都改善了!而且我的脸感觉紧实了、肤色亮了,还有我的v型脸也回来了!

产品:

2° Activator Fresh

2° Activator Hydro

2° Redoxy Essence

2° REOX Series H+

138 次查看

   最新帖子:              

bottom of page