top of page

   产品:                    

​   病症:                

背后莫名长满红斑


有一天,老公突然发现背后长满了红斑, 因为不痛不痒的关系所以之前他也没有发觉到,当我看到的时候也吓了一跳。 他一开始打算放任不管,可是到了下午的时候,红斑越来越严重了,他才开始担心,才说要去看医生。

医生给了皮肤敏感药和药膏, 可是涂了都没有看到起色。,反而越来越红。 我突然想到家里有H+就拿来给他喷,然后再帮他擦Redoxy。不到半个小时,红斑就退了。H+ 和REDOXY真赞!

产品:

2° REOX Series H+

2° Redoxy Essence

143 次查看

   最新帖子:              

bottom of page