top of page

   产品:                    

​   病症:                

水痘+发烧


女儿生了一身的水痘,还发烧,然后嘴巴还痛到吃不到东西也不能张开嘴巴。我看到她这样很心疼,就赶快带她去看医生。医生只说是生水痘,开了发烧药和水粉就让我们回家了。

回家后我就给她喷上H+,早晚也给她喝Mediterranean Gold,到了第二天就比较好,可以张开嘴巴吃东西了。

到了她身上的水痘开始要变干、脱皮的时候,我就帮她涂Hydro和Redoxy。发现到涂上以后她就不会觉得痕痒,不会一直用手去抓,这样身上就不会留下水痘印啦!

产品:

2° REOX Series H+

2° Activator Hydro

2° Redoxy Essence

REOXlife Mediterranean Gold

73 次查看

   最新帖子:              

bottom of page