top of page

   产品:                    

​   病症:                

再见了,痘痘!


很开心,在机缘巧合之下认识了RL产品。我脸上的痘痘已经苦苦纠缠了我好几年,反反复复的痘痘一直不停地冒出来,但自从我开始用redoxy及hydro以后,就慢慢地有所改善了。痘痘变少了,脸上也没那么油腻了,产品有保湿、控油的效果,还能让我的痘痘消失,如今可以说在我脸上找不到一颗痘痘啦!我决定继续使用RL的产品,因为没有其它牌子能够帮到我解决痘痘的问题!我爱RL,就因为它解决了困扰我好久的肌肤问题。

产品:

2° Activator Hydro

2° Redoxy Essence

#529

#Hydro #RedoxyEssence

36 次查看

   最新帖子:              

bottom of page