top of page

   产品:                    

​   病症:                

皮肤过敏性紫癜


皮肤有过敏性紫癜,这个问题已经持续6年以上,皮肤会一直感觉又干又痒,可是用手抓了又会流血。什么牌子的止痒膏还有润肤霜都用过,但是都没有效。

后来早晚开始使用H+, Hydro, Redoxy以后,就慢慢看到改善了。伤口的皮开始软化、愈合,因敏感而造成的伤口都开始修复了,皮肤也变得越来越平滑。

产品:

2° REOX Series H+

2° Activator Hydro

2° Redoxy Essence

94 次查看

   最新帖子:              

bottom of page