top of page

   产品:                    

​   病症:                

消炎及修复伤口


我家宝贝上学时不小心在马路上跌倒,跌在粗糙的马路上,导致膝盖脱皮流血。在学校的时候,老师帮她涂了黄药水,但是宝贝还是觉得很痛。幸好我有H+神奇水,回家后我每天喷帮她喷,一天喷两次。H+有消炎以及帮助快速修复的功效,短短三天,宝贝的伤口就结疤,好的七七八八了! #H+宝妈必备

产品:

2° REOX Series H+

標記:

13 次查看

   最新帖子:              

bottom of page