top of page

   产品:                    

​   病症:                

痘痘肌


我的弟弟一直受到痘痘肌肤的困扰。爱美都是人的天性,我弟弟当然也不例外。后来我就给他试试服用Potent。Potent 还真的不错,一个星期的时间就让我弟弟的脸有稍微一点的改善。痘疤、痘印慢慢在淡化,皮肤红肿的问题也慢慢改善了。

产品:

REOXlife Potent

標記:

64 次查看

   最新帖子:              

bottom of page