top of page

   产品:                    

​   病症:                

穿高跟鞋导致脚趾长水泡


H+真的是我所用过最神的神奇水!由于工作的关系我必须长时间穿高跟鞋,弄到我的脚趾起了一颗很大的水泡,好痛!放工后我拿H+来喷,第二天早上睡醒后发现水泡已经消失了,一点感觉都没有,H+真的很给力!

产品:

2° REOX Series H+

標記:

31 次查看

   最新帖子:              

bottom of page