top of page

   产品:                    

​   病症:                

陳全英 - 从困倦到精神充沛:PQQ PLUS 的神奇效果我本身每天中午都会有午觉的习惯。所以刚才在听分享时,眼睛一直睁不开就一直要眯眼。搞笑的是,被副总裁注意到了,然后他给了我一颗PQQ PLUS试试。


副总裁说,30分钟后会感觉更有精神,不会困,所以我决定试一试。真的,半小时后我能集中注意力听他的分享,不再感到困倦,正如他说的,眼睛睁得大大的,哈哈。15 次查看

Kommentare


   最新帖子:              

bottom of page